Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną polegającej na uruchomieniu pracowni rtg oraz uruchomieniu i stosowaniu aparatów rtg na zdrowie ludzi i na środowisko

Na podstawie art. 32c ust. 2 ustawy Prawo atomowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1792, z późn. zm.), informuję, że w jednostce organizacyjnej:

Specj.Przychodnia Lekarsko-Stomatologiczna M.M.Wrzoł sp.j.,

Poradnia Chirurgii Stomatologicznej

ul. Jastrzębska 3b ,   44-253 Rybnik

 

wykonywana jest działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegająca na:

·         uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące , typ aparatu rtg -  aparat stomatologiczny punktowy , aparat pantomograficzny

·         uruchamianiu pracowni, w których mają być stosowane źródła promieniowania jonizującego, /typ pracowni – pracownia rentgenowska stomatologiczna

 

Dla jednostki zostały wydane decyzje zezwalające na uruchomienie i stosowanie aparatów rtg oraz na uruchomienie pracowni rtg /organ wydający, nr decyzji, data wydania/

•       MyRay Hyperion MRT -aparat pantomograficzny- , decyzje nr: 220/2020 oraz .221/2020 wydane przez ŚPWIS w Katowicach dnia 17.07.2020

•       MyRay RxDc Extend -aparat punktowy stomatologiczny- , decyzje nr .218/2020 oraz 219/2020 wydane przez ŚPWIS w Katowicach dnia 17.07.2020

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy Prawo atomowe, w celu dostosowania sposobu oceny zagrożenia do jego spodziewanego poziomu, pracownicy jednostki organizacyjnej zostali zaliczeni do kategorii B narażenia. Ocena narażenia pracowników prowadzona jest na podstawie: systematycznych pomiarów dawek  dozymetrycznych w środowisku pracy w sposób pozwalający stwierdzić prawidłowość zaliczenia pracowników do tej kategorii.

W przeciągu ostatnich 12 miesięcy nie  stwierdzono przekroczenia dawek granicznych dla pracowników.

W dniu 31.03.2014 dla aparatu punktowego MyRay RxDC oraz 29.06.2020 dla aparatu p[antomograficznego MyRay MRT r. przeprowadzono pomiary dozymetryczne rozkładu mocy dawki promieniowania jonizującego X wokół aparatów rtg podczas których potwierdzono, że konstrukcja ścian, stropów, okien, drzwi oraz zainstalowane urządzenia ochronne w pracowni rtg zabezpiecza osoby pracujące, osoby z ogółu ludności przebywające w sąsiedztwie, a także osoby z ogółu ludności w przypadku pracowni rtg znajdującej się w budynku mieszkalnym przed otrzymaniem w ciągu roku dawek określonych w § 2 i § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. (Dz. U. Nr 180, poz. 1325).

Kierownik jednostki organizacyjnej zapewnia wykonywanie działalności związanej z narażeniem zgodnie z zasadą optymalizacji wymagającą, żeby – przy rozsądnym uwzględnieniu czynników ekonomicznych i społecznych oraz aktualnego stanu wiedzy technicznej – liczba narażonych pracowników i osób z ogółu ludności oraz prawdopodobieństwo ich narażenia były jak najmniejsze, a otrzymywane przez nich dawki promieniowania jonizującego były możliwie małe.

Na podstawie powyższych informacji stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.

W związku z wykonywaniem wyżej opisanej działalności do środowiska są/nie są* uwalniane substancje promieniotwórcze.